Не люблю писати власну біографію. Треба сухо і коротко викласти все минуле життя, що зовсім не легко, оскільки життя це було сповнене подій – радісних та сумних. Воно було сповнено помилок, розчарувань та перемог. І ось, всю цю особисту драму під назвою «життя», треба препарувати і засушити, представивши на загальний огляд мертві факти зниклих років.

Тому, скажу одне – читайте мої романи та повісті! Вони, звичайно, не є автобіографічними розповідями, але з них можна багато дізнатися про мене. Що не вдасться почерпнути з моїх творів можна просто домислити. У такому підході є незаперечний плюс - в уяві кожного з вас я буду різною.

Серйозно писати я почала наприкінці 90-х. Щоденники я безперервно веду з юнацтва, але свій перший великий роман «Пробудження», першу книгу трилогії «Жінка, яка хотіла кохати», я закінчила в 2006 році. Роман цей був перекладений грецькою і мав гучний успіх, протримавшись у списках бестселерів Греції два роки. У ньому йдеться про українку, Єлизавету Галич, про її виховання, світогляд, бурхливе життя, випробування та її пригоди. Розповідь починається за часів розквіту Радянської імперії і закінчується в першій книзі трилогії 2000-м роком. Вже написано другу книгу «Прощення без пощади», що охоплює часові рамки з 2000 року до кінця першого десятиліття 21 століття. Зараз я працюю над третьою книгою, де буде описано події, що відбулися з початку 2010 року, включаючи революцію Гідності та війну проти російських загарбникив.

Мною було написано ще один великий роман «Пітерське Чудовисько», який теж був перекладений та опублікований у Греції. Цей роман я почала писати ще до початку російсько-грузинської війни спеціально для росіян. Якось, я змогла передбачити події наступного десятиліття. Мені хотілося прокричати росіянам, щоб не дали остаточно померти своїм мізкам і своїм душам, щоб не піддавалися на агресивну і тупу пропаганду, щоб позбавилися своїх імперських замашок, щоб щоб перестали рятувати світ, а почали рятувати самих себе. «Пітерське Чудовисько» - алегоричний твір. Незважаючи на свою молодість, головна героїня – ще не зміцніла, проте вже приречена душа – наприкінці роману вмирає. Так само, як померла душа у сучасній путінській Росії.

Коли є час між великими творами, я пишу повісті та оповідання, такі як «Осінній Сад» та «Непотрібна жінка». Розвага для розуму та спроба осмислити вічні теми, такі, як життя та смерть, наприклад.

Серед моїх творів ви також знайдете два військово-політичні Щоденники, в яких дуже точно описані події 2014 та 2015 рр., а також невеликий історичний екскурс в історію України 1917-1920 років.

Усі мої твори я пишу під псевдонімом Катерина Граф. Чому? Відповім словами зі свого роману: «…у жінки немає імені. Вона приходить у цей світ з ім'ям свого батька і протягом життя приймає імена, що належать чоловікам, які стають або не стають їй рідними. Вмираючи, жінка налічує у своєму багажі два, три чи чотири імені, жодне з яких їй не належить. Якщо їй спаде на думку прославитися, вона неминуче прославить ім'я, що належить не їй». Саме тому я взяла собі псевдонім. На одній із моїх ФБ сторінок ви можете зустріти ще один псевдонім, який належить мені – Олена Липень.

Зі щирою повагою та любов'ю до моїх читачів, ваша Олена.

* * *

КОЕ-ЧТО О СЕБЕ


Не люблю писать собственную биографию. Надо сухо и кратко изложить всю прошедшую жизнь, что совсем не легко, поскольку жизнь эта была полна событий – радостных и печальных. Она была полна ошибок, разочарований и побед. И вот, поди ж ты, всю эту личную драму под названием «жизнь», надо препарировать и засушить, представив на всеобщее обозрение мертвые факты исчезнувших лет.
Поэтому, скажу одно – читайте мои романы и повести! Они, конечно, не являются автобиографическими повествованиями, но из них можно многое узнать обо мне. Что не удастся почерпнуть из моих произведений, можно просто домыслить. В таком подходе есть неоспоримый плюс – в воображении у каждого из вас я буду разной.
Серьезно писать я начала в самом конце 90-х. Дневники я беспрерывно веду с отрочества, но свой первый большой роман «Пробуждение», первую книгу трилогии «Женщина, желавшая любить», я закончила в 2006 году. Роман этот был переведен на греческий и имел шумный успех, продержавшись в списках бестселлеров Греции два года. В нем речь идет об украинке, Елизавете Галич, о ее воспитании, мировоззрении, бурной жизни, испытаниях и приключениях. Повествование начинается во времена расцвета Советской империи и заканчивается в первой книге трилогии 2000-ым годом. Уже написана вторая книга «Прощение без пощады», охватывающая временные рамки с 2000-го года до конца первого десятилетия 21 века. Сейчас я работаю над третьей книгой, где будут описаны события, происшедшие с начала 2010 года, включая революцию Достоинства и войну против российских оккупантов.
Мною был написан еще один роман «Питерское Чудовище», который тоже был переведен и опубликован в Греции. Этот роман я начала писать еще до начала российско-грузинской войны специально для россиян. Каким-то образом, я смогла предугадать события последующего десятилетия. Мне хотелось прокричать россиянам, чтобы не дали окончательно умереть своим мозгам и своим душам, чтобы не поддавались на агрессивную и тупую пропаганду, чтобы избавились от своих имперских замашек, чтобы не спасали мир, а спасали самих себя. «Питерское Чудовище» - аллегорическое произведение. Несмотря на свою молодость, главная героиня – еще не окрепшая, однако уже обреченная душа, в конце романа умирает. Так же, как умерла душа и мысль в современной путинской России…
Между большими произведениями, когда есть время, я пишу повести и рассказы, такие как «Осенний Сад» и «Ненужная женщина». Развлечение для ума и попытка осмыслить вечные темы. Такие, как жизнь и смерть, например.
Среди моих произведений вы также найдете два военно-политических Дневника, в которых очень точно описаны события 2014 и 2015 гг., когда Россия оккупировала часть Восточной Украины и аннексировала Крым, а также небольшой исторический экскурс в историю Украины 1917-1920 годов, когда Украина объявила себя независимой Республикой, но не смогла отстоять свою независимость.
Все мои произведения я пишу под псевдонимом Екатерина Граф. Почему? Отвечу словами из собственного романа: «…у женщины нет имени. Она приходит в этот мир с именем своего отца и, в течение жизни, принимает имена, принадлежащие мужчинам, которые становятся или не становятся ей родными. Умирая, женщина насчитывает в своем багаже два, три или четыре имени, ни одно из которых ей не принадлежит. Если ей придет в голову прославиться, она неминуемо прославит имя мужчины – своего отца или мужа». Вот почему я взяла себе псевдоним. На одной из моих ФБ страничек вы можете встретить еще один псевдоним, котор

ый принадлежит мне – Олена Липень.
С искренним уважением и любовью к моим читателям, ваша Олена.

* * *

SOME WORDS ABOUT MYSELF


I don't like writing my own biography. It is necessary to dryly and briefly state the whole past life, which is not easy at all, since this life was full of events - joyful and sorrowful. It was full of mistakes, disappointments and victories. And now all this personal drama under the title “the life” must be dissected and presented for everyone to see. What to see? Dead facts of the disappeared years…

Therefore, I will say just this - read my novels and stories! They are certainly not autobiographical narratives, but you can learn a lot about me from them. Whatever you miss to pick from my works, you can imagine. There is an undeniable plus in such approach - in the imagination of each of you I will be different.

I started writing seriously in the late 1990s but all my life I have been keeping Diaries. My first major novel, “The Awakening”, the first book in the trilogy “Woman Longing to Love” I finished in 2006. The novel was translated into Greek and was a resounding success, staying on the Greek bestseller lists for two years. It is about a Ukrainian woman, Elizaveta Galich, about her upbringing, worldview, turbulent life, trials and adventures. The story begins during the heyday of the Soviet empire and ends in the first book of the trilogy in the year 2000. The second book, «Merciless Forgiveness”, has already been written, covering the time frame from 2000 to the end of the first decade of the 21st century. Now I am working on the third book, which will describe the events that have taken place since the beginning of 2010, including the Revolution of Dignity and the war against the Russian invaders.

I also wrote another novel, “The Monster of St. Petersburg”, which has been as well translated and published in Greece. I started writing this novel even before the outbreak of the Russian-Georgian war and aimed it especially for the Russians. Somehow, I was able to foresee the events of the next decade. I wanted to shout to the Russians not to let their brains and their souls die completely, not to succumb to aggressive and stupid propaganda, to get rid of their imperial ambitions, to abandon their “mission” to save the world, but to save themselves. “The monster of St. Petersburg” is an allegorical work. Despite her youth, the main heroine - not yet mature, but already a doomed soul - dies at the end of the novel. Just as “soul” died in modern Putin's Russia...

Between big works, when there is time, I wrote novellas and short stories, such as "Autumn Garden" and "Unneeded Woman". Entertainment for the mind and an attempt to comprehend eternal topics, such as life and death, for example.

Among my works you will also find two military-political Diaries, which very accurately describe the events of 2014 and 2015, when Russia occupied part of the Eastern Ukraine and annexed Crimea, as well as a short historical insight into the history of Ukraine in 1917-1920 when Ukraine declared itself an independent Republic, but was not able to defend its independence.

I’ have written all my works under the pseudonym Ekaterina Graff. Why? I will answer with words from my own novel: “... a woman has no name. She comes into this world with the name of her father and, during her life, takes the names of the men who become her husbands. When a woman dies, she counts two, three, or four names in her luggage, none of which belongs actually to her. If she happens to become famous, she will inevitably glorify the name of a man - her father or husband”. That's why I took a pseudonym for myself. On one of my FB pages you can find another pseudonym that belongs to me - Olena Lipen.

With sincere respect and love for my readers, your Olena.

* * * 

ΜΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ


Δεν μου αρέσει να γράφω τη βιογραφία μου. Πρέπει να αναφέρω στεγνά και συνοπτικά ολόκληρη την προηγούμενη ζωή μου, πράγμα καθόλου εύκολο, δεδομένου ότι αυτή η ζωή ήταν γεμάτη από γεγονότα - χαρούμενα και θλιβερά. Ήταν γεμάτη από λάθη, απογοητεύσεις και νίκες. Και τώρα όλο αυτό το προσωπικό δράμα υπό τον τίτλο "η ζωή" πρέπει να τεμαχιστεί και να παρουσιαστεί για να το δουν όλοι. Τί να δουν ; Τα νεκρά γεγονότα των εξαφανισμένων ετών.
Ως εκ τούτου, θα πω μόνο αυτό - διαβάστε τα μυθιστορήματα και τις ιστορίες μου! Σίγουρα δεν είναι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, αλλά μπορείτε να μάθετε πολλά για μένα από αυτές. Ό,τι δεν μπορέσετε να μάθετε για μένα από τα έργα μου, μπορείτε να το φανταστείτε. Υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα σε μια τέτοια προσέγγιση - στη φαντασία του καθενός από εσάς θα είμαι διαφορετική.
Άρχισα να γράφω σοβαρά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε όλη μου όμως τη ζωή κρατούσα Ημερολόγια. Το πρώτο μου μεγάλο μυθιστόρημα, "Το ξύπνημα", το πρώτο βιβλίο της τριλογίας "Η γυναίκα που λαχταρούσε να αγαπήσει", το ολοκλήρωσα το 2006. Το μυθιστόρημα μεταφράστηκε στα ελληνικά και σημείωσε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας στις ελληνικές λίστες των μπεστ σέλερ για δύο χρόνια. Πρόκειται για μια γυναίκα από το Κίεβο, την Ελιζαβέτα Γκάλιτς, για την ανατροφή της, την κοσμοθεωρία της, την πολυτάραχη ζωή της, τις δοκιμασίες και τις περιπέτειές της. Η ιστορία ξεκινάει την εποχή της ακμής της σοβιετικής αυτοκρατορίας και τελειώνει, στο πρώτο βιβλίο της τριλογίας, το έτος 2000. Το δεύτερο βιβλίο, "Ανελέητη συγχώρεση", έχει ήδη γραφτεί, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Τώρα εργάζομαι πάνω στο τρίτο βιβλίο, το οποίο θα περιγράφει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τις αρχές του 2010, συμπεριλαμβανομένης της Επανάστασης της Αξιοπρέπειας και του πολέμου κατά των Ρώσων εισβολέων.
Έγραψα επίσης ένα άλλο μυθιστόρημα, "Το τέρας της Αγ. Πετρούπολης", το οποίο επίσης μεταφράστηκε και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Άρχισα να γράφω αυτό το μυθιστόρημα ακόμη και πριν από το ξέσπασμα του ρωσογεωργιανού πολέμου και το στόχευα ειδικά για τους Ρώσους. Κατά κάποιο τρόπο, μπόρεσα να προβλέψω τα γεγονότα της επόμενης δεκαετίας. Ήθελα να φωνάξω στους Ρώσους να μην αφήσουν το μυαλό και την ψυχή τους να πεθάνουν εντελώς, να μην υποκύψουν στην επιθετική και ηλίθια προπαγάνδα, να απαλλαγούν από τις αυτοκρατορικές τους φιλοδοξίες και να εγκαταλείψουν την "αποστολή" τους να σώσουν τον κόσμο, αλλά να σώσουν τον εαυτό τους. "Το τέρας της Αγ. Πετρούπολης" είναι ένα αλληγορικό έργο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η κύρια ηρωίδα - όχι ακόμη ώριμη, αλλά ήδη καταδικασμένη ψυχή - πεθαίνει στο τέλος του μυθιστορήματος. Ακριβώς όπως η "ψυχή" πέθανε στη σύγχρονη Ρωσία του Πούτιν...
Όταν βρίσκω τον χρόνο, ανάμεσα στα μεγάλα έργα μου, γράφω νουβέλες και διηγήματα, όπως ο "Φθινοπωρινός κήπος" και η "Αχρείαστη γυναίκα". Ψυχαγωγία για το μυαλό και μια προσπάθεια κατανόησης αιώνιων θεμάτων, όπως η ζωή και ο θάνατος, για παράδειγμα.
Ανάμεσα στα έργα μου θα βρείτε επίσης δύο στρατιωτικοπολιτικά Ημερολόγια, τα οποία περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα του 2014 και τ

ου 2015, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ανατολική Ουκρανία και στην Κριμαία καθώς και μια σύντομη ιστορική ματιά στην ιστορία της Ουκρανίας το 1917-1920, όταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα η Ουκρανία είχε ανακηρυχθεί ανεξάρτητη ρεπούμπλικα.
Έχω γράψει όλα μου τα έργα με το ψευδώνυμο Ekaterina Graff. Γιατί; Θα απαντήσω με λόγια από το δικό μου μυθιστόρημα: "... μια γυναίκα δεν έχει όνομα. Έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με το όνομα του πατέρα της και, κατά τη διάρκεια της ζωής της, παίρνει τα ονόματα των ανδρών που γίνονται σύζυγοί της. Όταν μια γυναίκα πεθαίνει, μετράει δύο, τρία ή τέσσερα ονόματα στις αποσκευές της, κανένα από τα οποία δεν της ανήκει πραγματικά. Αν τύχει να γίνει διάσημη, θα δοξάσει αναπόφευκτα το όνομα ενός άνδρα - του πατέρα ή του συζύγου της". Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα ένα ψευδώνυμο για τον εαυτό μου. Σε μία από τις σελίδες μου στο FB μπορείτε να βρείτε ένα άλλο ψευδώνυμο που επίσης μου ανήκει - Olena Lipen.
Με ειλικρινή σεβασμό και αγάπη για τους αναγνώστες μου, η δική σας Ολένα.